5 skillnader mellan feminism och jämställdhet


Så fort man kritiserar feminism, låtsas feminister som att feminism är samma sak som jämställdhet och att det därmed är jämställdhet man har invändningar emot. Sanningen är förstås att människor som är emot feminism vanligtvis också vill ha jämställdhet – de tycker bara inte att feminism är rätta vägen dit. Det finns åtminstone 5 punkter som skiljer feminism från jämställdhet i dess mest grundläggande form:1. Feminister anser att mannen är överordnad kvinnan – att vi har "patriarkala strukturer". Detta måste man inte hålla med om för att värna om jämställdhet. Man kan tycka ändå att det finns orättvisor mot både män och kvinnor som behöver åtgärdas. En nackdel med det feministiska perspektivet är att det lätt leder till begränsade eller missvisande perspektiv på frågor, när man hela tiden ska tolka situationer så att de stämmer överens med den färdiga förklaringsmodellen.


2. Feminister anser att det är okej att kalla sin jämställdhetsrörelse för ett kvinnligt ord (feminism)

vilket signalerar att man vill göra en kvinnofråga av jämställdhet. Detta är naturligtvis laddat på vissa sätt. Framför allt tenderar det att stöta bort män från jämställdhetsfrågor, vilket även kvinnor förlorar på.


3. Feminism handlar mycket om likriktning och könsneutralisering. Att sudda ut skillnader mellan manligt och kvinnligt är inte samma sak som jämställdhet. Många människor trivs bättre i ett samhälle där det är tillåtet att göra en viss åtskillnad mellan könen, t.ex. pojkböcker/flickböcker. Det kan vara svårt att utveckla en könsidentitet, för den som så vill, om manligt och kvinnligt hela tiden ska gömmas undan som begrepp.


4. Feminismen brukar generellt prioritera kvinnofrågor över mansfrågor. I den offentliga debatten får kvinnofrågorna mycket större utrymme och när en orättvisa drabbar båda parter brukar betoningen ligga på hur kvinnor drabbas.


5. Feminismen skuldbelägger killar för deras sexualitet. Som om det skulle vara fel av killar att tycka om att se på nakna tjejer eller att föredra mångfald och variation i sexuella sammanhang. Alla feminister är inte så här, men tillräckligt många för att det ska vara ytterst känsligt att visa kvinnlig nakenhet av det slag som kan tänkas skapa njutningskänslor hos killar.Punkt 1-2 på listan stämmer in på alla feminister.

Punkt 3-5 stämmer inte in på alla feminister, men är vanligt förekommande inom feminismen och tycks ha uppstått där.


Samtliga punkter är vanliga skäl till att människor, framför allt män, tar avstånd från feminismen även om de gärna vill ha jämställdhet.


Det kan även tilläggas att extremism är ganska utbredd inom feminismen i Sverige. Att övertolka situationer och driva frågor till sin absoluta spets blir allt vanligare. Detta gör också många människor negativt inställda till feminism, då de hellre vill ha en mer sansad jämställdhetsdebatt.
*